GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

KVKK

TRANS 33 NAKLİYAT İNŞAAT OTOMOTİV PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ GİZLİLİK  SÖZLEŞMESİ

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
Çalışanın Adı Soyadı:

Genel Şartlar

Bir taraftan TRANS 33 NAKLİYAT İNŞAAT OTOMOTİV PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ile diğer taraftan aşağıda adı belirtilen personel arasında Bilgi Yönetim Sistemi (çalışanlar ve müşteriler için) gizlilik sözleşmesini içerir evraktır. Aşağıda detayları belirtilen bilgilerin gizli tutulacağını ve aşağıda belirlenen kurallara uyulacağını kabul beyan ve taahhüt etmişlerdir. İş bu sözleşme tek kopya (asıl) olarak tanzim edilmiş olup personel isterse bir nüshası fotokopi ile verilir.

1.Tanımlar:
BYS: Bilgi Yönetim Sistemi
SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu
Veri Öznesi: Kişisel sağlık verilerinin sahibi olan birey
Kişisel Veri: Kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü veri ya da veri kümesidir.

GENEL HÜKÜMLER
1. Personel; TRANS 33 NAKLİYAT İNŞAAT OTOMOTİV PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. bünyesinde yapılan çalışma, inceleme ve projeler kapsamında edineceği verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için; aşağıdaki kurallara uyacağının beyanı olarak, işbu sözleşmeyi imzalayacaktır.
2. Personel; TRANS 33 NAKLİYAT İNŞAAT OTOMOTİV PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Bilgi Güvenliği Politikalarına ve Kılavuz da yer alan koşullara uygun hareket edecektir.
3. Personel işbu sözleşme hükümlerine uygun davranmaktan, bunun ihlali durumunda TRANS 33 NAKLİYAT İNŞAAT OTOMOTİV PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ ne vereceği maddi ve manevi zararlardan sorumludur.
4. Personel bu sözleşmeyi ihlal etmesi sonucu doğacak tüm kanuni ve hukuki sorumluluğu peşinen kabul eder.
5. Personel, TRANS 33 NAKLİYAT İNŞAAT OTOMOTİV PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ nin bilgi güvenliğini sağlamak için kullandığı ilgili politika ve prosedürlere uygun davranacaktır, geliştirilen dokümanlarda istenen sorumlulukları eksiksiz yerine getirecektir.
6. Personel; hizmet verirken kendisine teslim edilmiş olan TRANS 33 NAKLİYAT İNŞAAT OTOMOTİV PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ nin verilerini, sadece kendisi kullanacak ve gerekli olması durumunda yetkisi olan diğer kişilerle paylaşacak; bunlar dışında başkaları ile kesinlikle paylaşmayacaktır. Bilgi paylaşılabilecek kişiler konusunda şüpheye düşülmesi durumunda; Bilgi Güvenliği Birimi ile irtibata geçerek, kimlerle veriyi paylaşabileceğini teyit edecektir.
7. Personel, özel olarak yetkilendirilmemişse; yapılan çalışma, inceleme ve proje dâhilinde yetkisi olmayan kişilere, konum itibarı ile kendisinden üst pozisyonda bile olsa, hizmet verilen tarafların yetkilileri de dâhil olmak üzere, hiçbir şekilde proje ile ilgili bilgi vermeyecektir. Kendisinden ısrarla
bilgi talep edilmesi halinde, Bilgi Güvenliği Birimine durumu raporlayacaktır.
8. Personel; yapılan çalışma, inceleme ve projeler kapsamında kendisine teslim edilmiş olan her türlü verinin gizli olduğunu kabul etmeli ve korumalıdır.
9. Yapılan çalışma, inceleme ve proje verileri ile ilgili konular, yetkisi olmayan 3. şahısların yanında konuşulmamalıdır.
10. Personel; hizmet süresince edindiği bilgiler gizli olarak nitelendirileceğinden; bunları kesinlikle kendi menfaatlerine veya başkalarının menfaatine hizmet edecek şekilde kullanmayacaktır.
11. TRANS 33 NAKLİYAT İNŞAAT OTOMOTİV PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. veya hizmet verilen teşkilata ait özel sırlar, mali bilgiler, çalışan bilgileri, sistem bilgileri ve çalışılan süre içinde derlenen tüm bilgiler, E’ materyaller, programlar ve dokümanlar, bilgisayar ve telekomünikasyon sistemleri, donanım-yazılım ve tüm diğer düzenleme ve uygulamalar ile personelin proje kapsamında çalışma süreleri içerisinde yapmış oldukları tüm işler gizlidir ve Kurumun mülkiyeti altındadır. Bu tür doküman, bilgi veya araçların, izin verilen ve kurumdaki görevin gerektirdiği durumlar haricinde, kişisel ve özel çıkarlar için veya üçüncü şahıslar, kurum ve kuruluşlar yararına, TRANS 33 NAKLİYAT İNŞAAT OTOMOTİV PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ de çalışılan süre içinde veya daha sonrasında kullanılması kesinlikle yasaktır.
12. Personel; görevi ile ilgili olsun veya olmasın yapılan çalışma, inceleme ve projeler kapsamında kurumda edindiği gizlilik arz eden her türlü bilgiyi sır olarak saklamak ve bunları üçüncü şahıslara inceletmemek, söylememek, iletmemek, açıklamamakla yükümlüdür. Öğrendiği sırları veya bilgileri ve bunlara ilişkin belgeleri yetkileri olmayan kişilere ve makamlara açıklayamaz ve veremez. Bu yükümlülük personelin kurum ile ilişkisinin sona ermesi halinde de devam eder.
13. Personele, TRANS 33 NAKLİYAT İNŞAAT OTOMOTİV PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından verilen ya da tanımlanan şifreyi/şifreleri hiç kimseyle paylaşamaz, kurumdan ayrılması halinde şifremi/şifreleri iptal ettirecektir, kullandığı bilgisayar ve/veya diğer elektronik veri depolama cihazlarında oluşturduğu veri, bilgi ve belgeler dâhil tüm belgeleri, cihazları ve ofis malzemelerini eksiksiz olarak kurum yetkilisine teslim edecek ve hiçbir kopyasını almayacaktır.
14. TRANS 33 NAKLİYAT İNŞAAT OTOMOTİV PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ nin yeni bir Gizlilik Sözleşmesi yayınlaması ve yayınlanan yeni Gizlilik Sözleşmesinin TRANS 33 NAKLİYAT İNŞAAT OTOMOTİV PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ve personel tarafından imza altına alınması durumunda iş bu sözleşme hükümleri ortadan kalkacak ve yeni Gizlilik Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.
15. Personel tarafından Resmi Yazı, Resmi yazı faksı ve iş bu sözleşmede belirtilen kurumsal e-posta hesabı üzerinden gelen taleplere karşılık TRANS 33 NAKLİYAT İNŞAAT OTOMOTİV PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından sunulan hizmetler ve bu hizmetler kapsamında elde edilen her türlü hak, imtiyaz, erişim ve veri için de iş bu sözleşme ile belirlenen hükümler geçerlidir.
16. İşbu sözleşme tek nüsha olarak kayıt altına alınacaktır, TRANS 33 NAKLİYAT İNŞAAT OTOMOTİV PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.Yönetiminde saklanacaktır. Personel isterse bir kopyası kendine verilecektir.
17. Eğer TRANS 33 NAKLİYAT İNŞAAT OTOMOTİV PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. fiziki çalışma alanlarında çalışıyor ise, çalışma süresi sona erdiğinde ya da kurumdan ilişiği kesildiğinde İnsan Kaynakları Birimi tarafından Sigorta Ayrılış Bildirgesi, İhbarname ve Hesap Pusulalarına imza alınır.
18. İş bu sözleşmede ismi geçen personelin işten ayrılması durumunda sözleşmenin esasları geçerliliğini korumaktadır.

Yukarıda sayılan kurallardan bir ya da birkaçının ihlali ve tespiti durumunda, güvenlik ihlaline yol açan kullanıcı hakkında TRANS 33 NAKLİYAT İNŞAAT OTOMOTİV PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından işlem başlatılacaktır. Ciddi ihlaller kullanıcının dava edilmesine yol açacaktır.

Ben, TRANS 33 NAKLİYAT İNŞAAT OTOMOTİV PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ ne hizmet vermekte olan bir personel olarak yukarda yazılı hükümleri okuduğumu, anladığımı ve buralardageçen şartlara uyacağımı, uymadığım durumlarda TRANS 33 NAKLİYAT İNŞAAT OTOMOTİV PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ’ nin alacağı kararları kabul ve beyan ederim.

***NOT: Kurumumuzda firma adına hizmet veren tam zamanlı firma çalışanı bulunmaktadır. Yukarıdaki tüm maddeler tam zamanlı firma çalışanları için de geçerlidir. Dış ortamdan iç ortama firma tarafından yapılan erişimler için yetkili firma ile gizlilik sözleşmesi imzalanması esastır.
İmza Tarihi: ……../……../20……

Trans 33, Türkiye – Avrupa hattında yeni nesil 100 adet tenteli ve frigorifik tır aracı ile karayolu taşımacılığı yapmaktadır.

İLETİŞİM

Güvenevler Mh. Okan Merzeci Bul. 1947 Sk. Optima İş Merkezi No:25 Kat:9/19 33140 Yenişehir / Mersin Türkiye

+90 324 327 44 33

+90 324 327 06 67

Operasyon: +90 552 955 33 33
Muhasebe/Finans: +90 552 922 33 33

info@trans33.com© Copyright 2023 Trans33 Uluslararası Taşımacılık - All Rights Reserved


Design by Kirpi